Cho bảng số liệu sau: Tính tỉ trọng các ngành kinh tế trong tổng GDP nước ta, các năm 2000 và 2014. Nhận xét sự thay đổi về quy mô và cơ cấu ngành kinh tế hai năm trên?

 • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Cho bảng số liệu sau:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo ngành kinh tế của nước ta năm 2000 và 2014

Ngành/ Năm20002014
Nông, lâm, thủy sản123,4697,0
Công nghiệp - xây dựng206,21307,9
Dịch vụ206,21537,2
Tổng GDP535,83542,1
 • Tính tỉ trọng các ngành kinh tế trong tổng GDP nước ta, các năm 2000 và 2014.
 • Nhận xét sự thay đổi về quy mô và cơ cấu ngành kinh tế hai năm trên?

Bài làm:

Tính tỉ trọng:

Tỉ trọng trong cơ cấu (đơn vị %) = (giá trị cá thể: giá trị tổng thể) x 100%.

Áp dụng công thức ta có bảng kết quả sau:

Ngành/ Năm20002014
Nông, lâm, thủy sản23%19,7%
Công nghiệp - xây dựng38,5%36,9%
Dịch vụ38,5%43,4%
Tổng GDP100%100%

Nhận xét về quy mô và cơ cấu ngành kinh tế:

 • Về quy mô: Năm 2014 tổng GDP cao hơn năm 2000 gấp 6,6 lần.
 • Về cơ cấu ngành kinh tế: Có sự chuyển dịch theo hướng tích cực
  • Ngành nông lâm thủy sản có tỉ trọng giảm từ 23% xuống 19,7%
  • Ngành công nghiệp -xây dựng có tỉ trọng giảm nhẹ từ 38,5% xuống 36,9%
  • Ngành dịch vụ có tỉ trọng tăng từ 38,5% lên 43,4%.
 • 170 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9