Giải bài 25: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

  • 1 Đánh giá

Giải bài 25: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 tập 2 trang 138. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát kênh hình, hãy cho biết:

  • Các hình ảnh dưới đây gợi cho em nhớ đến những sự kiện nào của đất nước? Nêu hiểu biết của em về những sự kiện đó?
  • Sự kiện dưới đây có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của nước ta sau năm 1975?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu tình hình hai miền Bắc - Nam sau đại thắng Xuân 1975

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy: Nêu những thuận lợi và khó khăn của tình hình hai miền Bắc - Nam sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy cho biết:

  • Tại sao sau Đại thắng xuân 1975, nước ta cần được thống nhất về mặt nhà nước
  • Việc thống nhất về mặt nhà nước sau Đại thắng Xuân 1975 diễn ra như thế nào? Nêu ý nghĩa

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu đường lối đổi mới của Đảng

Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

  • Cho biết cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?
  • Nêu nội dung của đường lối đổi mới của Đảng. Theo em, tại sao trong công cuộc đổi mới, đổi mới kinh tế được coi là nhiệm vụ trọng tâm?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000)

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

  • Cho biết những thành tựu tiêu biểu mà nhân dân ta đạt được trong việc thực hiện ba kế hoạch nhà nước 5 năm (1986 - 1990, 1991 - 1995, 1996 - 2000)
  • Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hoá sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000)

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Tại sao sau Đại thắng Xuân 1975, nước ta phải tiến hành việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước? Trình bày kết quả, ý nghĩa của công cuộc thống nhất đất nước về mặt nhà nước

=> Xem hướng dẫn giải

2. Lập bảng thống kê các thành tựu tiêu biểu của công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến năm 2000 theo yêu cầu sau:

Kế hoạch nhà nước 5 nămThành tựu
1986 - 1990
1991 - 1995
1996 - 2000

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Công cuộc thống nhất đất nước về mặt nhà nước hoàn thành có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của nước ta sau này?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy cho biết những thách thức và triển vọng của công cuộc đổi mới ở đất nước ta trong giai đoạn hiện nay

=> Xem hướng dẫn giải


  • 47 lượt xem