Cho biết cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu đường lối đổi mới của Đảng

Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

  • Cho biết cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?
  • Nêu nội dung của đường lối đổi mới của Đảng. Theo em, tại sao trong công cuộc đổi mới, đổi mới kinh tế được coi là nhiệm vụ trọng tâm?

Bài làm:

Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh:

  • Trong nước: Kế hoạch nhà nước 5 năm đạt được những thành tựu và tiến bộ đáng kể song cũng gặp không ít khó khăn và yếu kém ngày càng lớn, đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng.
  • Thế giới: Tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật; Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng.

Nội dung của đường lối đổi mới của Đảng: Đổi mới toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hoá...

Trong công cuộc đổi mới, đổi mới kinh tế được coi là nhiệm vụ trọng tâm bởi vì nền kinh tế nước ta còn nghèo nàn và chưa phát triển, nhất là nước ta đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội. Bởi vậy ta phải đổi mới kinh tế để vực đất nước đứng lên, kinh tế đi lên sẽ kéo theo sự phát triển của các lĩnh vực khác.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9