Hãy lựa chọn các đáp án đúng:

 • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Thực hiện các yêu cầu sau vào vở

1. Hãy lựa chọn các đáp án đúng:

1.1. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật bắt đầu do đâu?

 • A. Sự bùng nổ dân số,
 • B. Để giải quyết những đòi hỏi của sản xuất, nhu cầu ngày càng cao của cuộc sống con người,
 • C. Do thiếu tài nguyên thiên nhiên.
 • D. Chính sách của các nước

1.2. Đặc điểm khác biệt giữa cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay so với cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX là gì?

 • A. Mọi phát minh đều xuất phát từ khoa học cơ bản.
 • B. Mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa trên nghiên cứu khoa học.
 • C. Mọi phát minh đều bắt nguồn từ thực tiễn kinh nghiệm.
 • D. Mọi phát minh đều xuất phát từ đòi hỏi của cuộc sống.

1.3. Tác động tiêu Cực của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là gì?

 • A. Làm thay đổi cơ cấu dân cư.
 • B. Hình thành xu thế toàn cầu hoá,
 • C. Làm thay đổi cuộc sống của con người.
 • D. Chế tạo những vũ khí có tính chất huỷ diệt.

1.4. Đâu là tác động tiêu cực của xu thế toàn cầu hoá?

 • A. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti Xuyên quốc gia.
 • B. Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành tập đoàn lớn.
 • C. Làm chuyển biến cơ cấu kinh tế.
 • D. Làm trầm trọng thêm sự bất công xã hội, phân hoá giàu - nghèo trong từng nước và giữa các nước.

Bài làm:

1.1. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật bắt đầu do đâu?

Đáp án: B. Để giải quyết những đòi hỏi của sản xuất, nhu cầu ngày càng cao của cuộc sống con người,

1.2. Đặc điểm khác biệt giữa cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay so với cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX là gì?

Đáp án: A. Mọi phát minh đều xuất phát từ khoa học cơ bản.

1.3. Tác động tiêu Cực của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là gì?

Đáp án: D. Chế tạo những vũ khí có tính chất huỷ diệt.

1.4. Đâu là tác động tiêu cực của xu thế toàn cầu hoá?

Đáp án: D. Làm trầm trọng thêm sự bất công xã hội, phân hoá giàu - nghèo trong từng nước và giữa các nước.

 • 26 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9