Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy: Nêu những nhiệm vụ chính của tổ chức Liên hợp quốc? Cho biết vai trò của Liên hợp quốc từ khi thành lập đến nay?

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu sự thành lập Liên hợp quốc

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

  • Nêu những nhiệm vụ chính của tổ chức Liên hợp quốc?
  • Cho biết vai trò của Liên hợp quốc từ khi thành lập đến nay?

Bài làm:

Nhiệm vụ chính của tổ chức Liên hợp quốc là:

  • Duy trì hào bình và an ninh thế giới
  • Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của các dân tộc và thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo…

Vai trò của Liên hợp quốc từ khi thành lập đến nay:

  • Cố gắng duy trì hòa bình và an ninh thế giới
  • Đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc
  • Giúp đỡ các nước phát triển kinh tế, văn hóa nhất là đối với các nước Á, Phi và Mĩ La-tinh.
  • 88 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9