Các tổ chức cách mạng nào được thành lập ở Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời?

  • 1 Đánh giá

3. Các tổ chức cách mạng nào được thành lập ở Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời? Hãy so sánh các tổ chức cách mạng đó theo tiêu chí: thời gian thành lập, thành phần tham gia, đường lối hoạt động, địa bàn hoạt động, ý nghĩa.

Bài làm:

Các tổ chức cách mạng được thành lập ở Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là:

  • Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
  • Tân Việt cách mạng đảng

So sánh:

Thời gian hoạt động

Thành phần tham gia

Đường lối hoạt động

Địa bàn hoạt động

Ý nghĩa

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

6/1925Nòng cột là Cộng sản Đoàn- Đào tạo, huấn luyện cán bộ cách mạng, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê Nin
- Tuyên truyền, phổ biến sách báo
- Thực hiện “vô sản hoá” góp phần thúc đẩy phong trào công nhân chuyển sang tự giác
Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì và hải ngoạiHội Việt Nam cách mạng Thanh niên ra đời đã hoàn thành xuất sắc việc tuyên truyền, tổ chức, chuẩn bị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chứng tỏ xu hướng vô sản đang thắng thế trong phong trào cách mạng Việt Nam

Tân Việt cách mạng đảng

7/1928 đổi tên là Tân Việt cách mạng đảngTrí thức trẻ, thanh niên tiểu tư sản yêu nước- Tuyên truyền, phổ biến sách báo yêu nước
- Lãnh đạo cuộc đấu tranh của học sinh, tiểu thương và công nhân.
Trung KìTân Việt Cách ra đời giúp thúc đẩy sự phát triển các phong trào công nhân, các tầng lớp nhân dân trong phong trào dân tộc, dân chủ ở các địa phương có đảng họat động.
  • 62 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9