Cho biết phong trào dân chủ 1936 - 1939 diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nào?

 • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

Đọc thông tin, hãy:

 • Cho biết phong trào dân chủ 1936 - 1939 diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nào?
 • Nêu diễn biến chính và ý nghĩa lịch sử của phong trào?

Bài làm:

Phong trào dân chủ 1936 - 1939 diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử:

 • Hoàn cảnh thế giới
  • Chủ nghĩa phát xít hình thành, trở thành mối nguy cơ chiến tranh, đe dọa hòa bình và an ninh thế giới.
  • 7/1935 Đại hội lần thứ 7 của quốc tế cộng sản chủ trương thành lập mặt trận ND nhằm chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.
  • 5/1936 mặt trận nhân dân Pháp lên nắm chính quyền ban hành chính sách tiến bộ cho cả thuộc địa.
 • Hoàn cảnh trong nước: Hậu quả của khủng hoảng kinh tế cùng chính cách phản động của Pháp làm cho đời sống ND ta càng đói khổ.

Diễn biến và ý nghĩa lịch sử của phong trào:

 • Diễn biến:
  • Giữa năm 1936, diễn ra cuộc vận động Đông Dương Đại hội.
  • Đầu năm 1937, nhiều cuộc mít tinh, biểu tình, đưa "dân nguyện",...đã diễn ra, trong đó công nhân và nông dân là lực lượng đông đảo và hăng hái.
  • Ngày 1/5/1938, tại khu đấu Xảo (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ của 2,5 vạn người...
  • Nhiều tờ báo công khai của Đảng, của Mặt trận dân chủ Đông Dương và các đoàn thể quần chúng ra đời.
  • Cuối năm 1938, phong trào đấu tranh công khai bị thu hẹp dần.
  • Tháng 9/1939 chiến tranh thứ hai bùng nổ thì phong trào chấm dứt.
 • Ý nghĩa lịch sử của phong trào dân chủ 1936 - 1939:
  • Trình độ chính trị và công tác của cán bộ Đảng viên được nâng lên, uy tín của Đảng mở rộng.
  • Quần chúng được tập dượt đấu tranh, một đội quân chính trị hùng hậu được hình thành
  • Là cuộc tập dượt thứ 2 chuẩn bị cho cách mạng tháng 8/1945.
 • 90 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9