Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam như thế nào

  • 1 Đánh giá

V. Phong trào cách mạng ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

1. Tìm hiểu sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách Mạng thanh niên

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy cho biết:

  • Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam như thế nào
  • Hoạt động chủ yếu của hội Việt Nam cách mạng thanh niên trong những năm 1925 - 1928.

Bài làm:

Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam:

  • Chuẩn bị về tư tưởng: truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin (Lí luận giải phóng dân tộc) vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước, làm cho phong trào công nhân bước đầu chuyển sang đấu tranh tự giác thông qua các tờ báo, bài văn. Đặc biệt là hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên khi mới thành lập.
  • Chuẩn bị về chính trị và tổ chức: Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, trang bị lí luận chính tri cho Hội viên thông qua tác phẩm Đường Kách Mệnh và báo Thanh niên; đào tạo đội ngũ cán bộ cho Đảng sau này.

Hoạt động chủ yếu của hội Việt Nam cách mạng thanh niên trong những năm 1925 - 1928 là:

  • Tháng 6/1925 xuất bản báo Thanh niên.
  • Năm 1927 tác phẩm, đường cách mệnh ra đời.
  • Năm 1928 đưa hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền sống và lao động với công nhân để rèn luyện và truyền bá chủ nghĩa Mác - lê nin.
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9