Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn trên? Nêu ý nghĩa của sự thay đổi đó?

 • 1 Đánh giá

2. Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước ta, giai đoạn 2000 - 2014

Thành phần kinh tế/ Năm2000200520102014
Nhà nước11,711,610,410,4
Ngoài nhà nước87,385,886,185,7
Có vốn đầu tư nước ngoài1,02,63,53,9
 • Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn trên?
 • Nêu ý nghĩa của sự thay đổi đó?

Bài làm:

Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2000 - 2014:

 • Cơ cấu lao động tăng tỉ lệ thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và giảm tỉ lệ thành phần kinh tế nhà nước, ngoài nhà nước.
  • Thành phần kinh tế nhà nước giảm từ 11,7% xuống 10,4%
  • Thành phần kinh tế ngoài nhà nước giảm từ 87,3% xuống 85,7%
  • Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 1,0% lên 3,9%.
 • Tỉ lệ lao động phân theo thành phần kinh tế ngoài nhà nước vẫn chiếm tỉ lệ cao (85,7% năm 2014) và đóng vai trò quan trọng.

Ý nghĩa của sự thay đổi:

 • Cơ cấu sử dụng lao động ở các thành phần kinh tế có sự thay đổi theo hướng tích cực. Điều này phản ánh sự phát triển của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế ở nước ta, đa dạng hóa các thành phần kinh tế và mở rộng hợp tác, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.
 • Tạo điều kiện sử dụng hợp lí nguồn lao động, góp phần giải quyết việc làm.
 • 672 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9