Soạn bài 3: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 3: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 trang 16. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát các ảnh trong hình 1, kết hợp với những hiểu biết của em, trình bày những thay đổi của nền kinh tế nước ta trước và trong thời kì đổi mới. Nêu nguyên nhân?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Đọc thông tin, quan sát hình 2 và 3, hãy:

  • Cho biết xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta?
  • Nêu tên các vùng kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm của nước ta và cho biết vùng kinh tế nào giáp biển, vùng nào không giáp biển?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu những thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế

Đọc thông tin, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy cho biết một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Cho bảng số liệu sau:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo ngành kinh tế của nước ta năm 2000 và 2014

Ngành/ Năm20002014
Nông, lâm, thủy sản123,4697,0
Công nghiệp - xây dựng206,21307,9
Dịch vụ206,21537,2
Tổng GDP535,83542,1
  • Tính tỉ trọng các ngành kinh tế trong tổng GDP nước ta, các năm 2000 và 2014.
  • Nhận xét sự thay đổi về quy mô và cơ cấu ngành kinh tế hai năm trên?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Cho bảng số liệu sau:

Thành phần kinh tế/ Năm20022014
Nhà nước38,431,9
Ngoài nhà nước47,948,2
Có vốn đầu tư nước ngoài13,719,9
Tổng GDP100,0100,0
  • Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2000 và 2014.
  • Nhận xét về cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta hai năm trên.

=> Xem hướng dẫn giải

D-E: Hoạt động vận dụng - Tìm tòi mở rộng

1. Vận dụng những kiến thức đã học và sự hỗ trợ của người thân, hãy viết một báo cáo ngắn gọn về những thay đổi kinh tế tại địa phương mình hoặc một địa phương khác ở nước ta mà em biết?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 482 lượt xem