Giải bài 11: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991)

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 11: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991) - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 trang 79. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát kênh hình, kết hợp với hiểu biết của bản thân, hãy cho biết: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô và các nước Đông Âu đẫ có những biến đổi như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 - 1950)

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy lý giải vì sao Liên Xô phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 - 1950). Những thành tựu mà nhân dân Liên Xô đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế nói lên điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu về sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu

Đọc thông tin, kết hợp với quan sát kênh hình, hãy:

  • Xác định trên lược đồ những nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời từ sau chiến tranh thế giới thứ hai?
  • Nêu hoàn cảnh ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu?

=> Xem hướng dẫn giải

  • Làm sáng tỏ nhận định: Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị ở châu Âu?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu về quan hệ hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

  • Nêu những biểu hiện về sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa ở châu Âu?
  • Trình bày mục đích thành lập, vai trò của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) và tổ chức hiệp ước Vacsava.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu về cuộc khủng hoảng và tan rã của Liên bang xô viết

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

  • Tóm tắt quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô?
  • Nêu ý kiến về sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Lập bảng thống kê thành tưu của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 - 1950)

=> Xem hướng dẫn giải

2. Vì sao năm 1949, trên lãnh thổ nước Đức lại có hai nhà nước ra đời với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu ( 1988-1991) đã tác động như thế nào đến tình hình quan hệ quốc tế?

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Từ những thành tựu khôi phục đất nước của Liên Xô (từ năm 1945 đến năm 1950), Việt Nam có thể học hỏi được gì? Lý giải vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Vì sao cuộc cải tổ của Tổng thống Goóc-ba-chốp thất bại? Theo em, Việt Nam đã rút ra được bài học kinh nghiệm gì từ công cuộc cải tổ của Liên Xô?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu ( 1988-1991) có tác động đến Việt Nam như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 712 lượt xem