Từ những thành tựu khôi phục đất nước của Liên Xô (từ năm 1945 đến năm 1950), Việt Nam có thể học hỏi được gì? Lý giải vì sao?

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Từ những thành tựu khôi phục đất nước của Liên Xô (từ năm 1945 đến năm 1950), Việt Nam có thể học hỏi được gì? Lý giải vì sao?

Bài làm:

Từ những thành tựu khôi phục đất nước của Liên Xô (từ năm 1945 đến năm 1950), Việt Nam có thể học hỏi được:

  • Thứ nhất, dù đất nước lâm vào hoàn cảnh khó khăn cũng phải tự lực tự cường, đoàn kết các tầng lớp nhân dân để khắc phục và phát triển.
  • Thứ hai, Đảng và Nhà nước cần vạch ra những đường lối, chiến thuật rõ ràng trong định hướng phát triển đất nước.
  • Thứ ba, luôn phải đi tắt đón đầu, nghiên cứu, tìm tòi và sáng chế những sản phẩm công nghệ hiện đại để giảm sức ảnh hưởng từ các đối tượng cạnh tranh và lực lượng thù địch lớn.
  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9