Các hình ảnh dưới đây gợi cho em nhớ đến những sự kiện nào của đất nước? Nêu hiểu biết của em về những sự kiện đó?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Quan sát kênh hình, hãy cho biết:

  • Các hình ảnh dưới đây gợi cho em nhớ đến những sự kiện nào của đất nước? Nêu hiểu biết của em về những sự kiện đó?
  • Sự kiện dưới đây có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của nước ta sau năm 1975?

Bài làm:

Các hình ảnh dưới đây gợi cho em nhớ đến những sự kiện:

  • Hình 1: Sau đại thắng 1975, ngày 25/4/1976 các tầng lớp nhân dân tham gia bầu cử Quốc hội

Ngày 25-4-1976, nhân dân khắp hai miền Bắc – Nam nô nức tham gia Tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Đây là lần thứ hai cuộc Tổng tuyển cử được tổ chức trên phạm vi cả nước, sau lần đầu tổ chức từ ngày 6-1-1946. Hơn 23 triệu cử tri (98.8% tổng số cử tri) đi bầu và đã bầu ra 492 đại biểu.

  • Hình 2: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng tại hội trường Ba Đình (Hà Nội)

Ngày 24-6-1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất, được gọi là Quốc hội khóa VI với ý nghĩa kế tục sự nghiệp của 5 khóa Quốc hội trước, họp kỳ đầu tiên tại Hà Nội.

Quốc hội quyết định đặt tên nước Việt Nam thống nhất là Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông qua chính sách đối nội, đối ngoại, bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của Nhà nước, quy định các nguyên tắc xây dựng bộ máy chính quyền các cấp, quy định quốc kỳ, quốc ca, bầu Ủy ban dự thảo Hiến pháp.

Ảnh hưởng của những sự kiện trên đến sự phát triển của nước ta sau năm 1975:

  • Kết quả của Tổng tuyển cử là một thắng lợi có ý nghĩa quyết định trên con đường tiến tới hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.
  • Kết quả của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI, công việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước đã hoàn thành, đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu tất yếu khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam, tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, tập trung cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thống nhất, mở ra khả năng to lớn để phát triển quan hệ với các nước trên thế giới.
  • 53 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9