Vì sao có hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Vì sao có hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam?

Bài làm:

Ba tổ chức cộng sản ra đời vào cuối năm 1929 là một xu thế tất yếu đáp ứng yêu cầu của phong trào cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, ba tổ chức cộng sản lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau. Tình hình đó nếu kéo dài sẽ có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn. Yêu cầu cấp thiết của Cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ là phải thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất.

Với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản, có quyền quyết định mọi vấn đề cách mạng Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc chủ động triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9