Phát triển tổng hợp kinh tế biển có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước.

  • 1 Đánh giá

2. Phát triển tổng hợp kinh tế biển có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước.

Bài làm:

Việc phát triển kinh tế tổng hợp kinh tế biển có ý nghĩa rất quan trọng đối với nền kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước. Cụ thể là:

Đối với nền kinh tế:

  • Đem lại giá trị kinh tế lớn, thúc đẩy nền kinh tế phát triển
  • Đẩy mạnh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cấu trúc lại cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ
  • Giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người dân
  • Tăng cường giao lưu, quan hệ hợp tác với các nước khác.

Đối với bảo vệ an ninh quốc phòng:

  • Giúp ta khẳng định chủ quyền lãnh thổ biển - đảo của nước ta.
  • Có nhiều điều kiện hơn để bảo vệ biển - đảo tốt hơn
  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9