Giải bài 21: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

 • 1 Đánh giá

Giải bài 21: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 tập 2 trang 40. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát các hình và cho biết: Các hình ảnh dưới đây nói lên điều gì về tình hình nước ta những năm đầu thế kỉ XX?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

1. Tìm hiểu chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai và các chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục của thực dân Pháp

a. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Cho biết vì sao thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam
 • Dựa vào lược đồ, cho biết các nguồn lợi của tư bản Pháp ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai
 • Nêu nhận xét về chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp

=> Xem hướng dẫn giải

b. Các chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục

Đọc thông tin, kết hợp với quan sát sơ đồ, hãy:

 • Cho biết chính sách "chia để trị" của thực dân Pháp ở Đông Dương biểu hiện như thế nào?
 • Giải thích vì sao thực dân Pháp hạn chế mở trường học ở Việt Nam

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu sự phân hoá trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Đọc thông tin, hãy:

 • Cho biết các giai cấp trong xã hội có sự phân hoá như thế nào sau chiến tranh thế giới thứ nhất
 • Giải thích tại sao giai cấp công nhân và giai cấp nông dân là động lực to lớn của cách mạng.

=> Xem hướng dẫn giải

II. Phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1919 - 1925

1. Tìm hiểu những tác động của Cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới đến cách mạng Việt Nam

Đọc thông tin và cho biết: Các sự kiện nào của lịch sử thế giới có tác động tích cực đến cách mạng Việt Nam. Sự kiện nào có tác động trực tiếp nhất? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu phong trào của tư sản, tiểu tư sản và công nhân Việt Nam trong những năm 1919 - 1925

Đọc thông tin, hãy cho biết :

 • Mục tiêu và tính chất của các cuộc đấu tranh trong phong trào dân tộc dân chủ công khai những năm 1919 - 1925. Chỉ ra những điểm tích cực và hạn chế của phong trào.
 • Trong phong trào công nhân Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8/1925) có điểm gì mới.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1917 - 1925

a. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1917 - 1923

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy cho biết:

 • Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác và mới so với các nhà yêu nước tiền bối.
 • Trong quá trình hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc thành lập các tờ báo, viết sách, báo nhằm mục đích gì?

=> Xem hướng dẫn giải

b. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1923 - 1925

Đọc thông tin, kết hợp với quan sát kênh hình, hãy cho biết:

 • Nguyễn Ái Quốc trở về Trung Quốc hoạt động nhằm mục đích gì?
 • Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1917 - 1925 có ý nghĩa như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

V. Phong trào cách mạng ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

1. Tìm hiểu sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách Mạng thanh niên

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy cho biết:

 • Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam như thế nào
 • Hoạt động chủ yếu của hội Việt Nam cách mạng thanh niên trong những năm 1925 - 1928.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Cho biết ba tổ chức cộng sản được thành lập ở Việt Nam năm 1929
 • Nêu ý nghĩa và hạn chế của việc ra đời ba tổ chức cộng sản

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Vì sao thực dân Pháp thực hiện chính sách hạn chế phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp nặng ở Việt Nam?

A. Việt Nam không có điều kiện để phát triển công nghiệp

B. Pháp muốn xây dựng Việt Nam thành thuộc địa có nền nông nghiệp và dịch vụ phát triển

C. Đầu tư phát triển công nghiệp đòi hỏi nguồn vốn lớn.

D. Để cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế Pháp.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Lập và hoàn thiện các bảng theo yêu cầu sau:

a. Về tình hình phân hoá xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

b. Về hoạt động của tư sản dân tộc và tiểu tư sản trong những năm 1919 - 1926

c. Về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến cuối năm 1924

=> Xem hướng dẫn giải

3. Các tổ chức cách mạng nào được thành lập ở Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời? Hãy so sánh các tổ chức cách mạng đó theo tiêu chí: thời gian thành lập, thành phần tham gia, đường lối hoạt động, địa bàn hoạt động, ý nghĩa.

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Hãy cho biết di tích lịch sử, hoặc đường phố, trường học nào liên quan đến các sự kiện, nhân vật lịch sử xuất hiện trong bài học ở địa phương em hoặc em biết.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Viết bài giới thiệu ngắn gọn về một di tích hoặc nhân vât lịch sử liên quan đến đoạn này mà em thích nhất

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tại sao mỗi tổ chức hoặc chính đảng ra đời đều thành lập và ấn phẩm một tờ báo? Nêu một số tờ báo được xuất bản liên quan đến các tổ chức cách mạng được thành lập trong những năm 1925 - 1930 ở Việt Nam. Tờ báo nào vẫn được duy trì đến ngày nay.

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Sưu tầm một số hình ảnh hiện nay của tờ báo được đề cập trong yêu cầu 3

=> Xem hướng dẫn giải


 • 911 lượt xem