Tại sao mỗi tổ chức hoặc chính đảng ra đời đều thành lập và ấn phẩm một tờ báo?

  • 1 Đánh giá

3. Tại sao mỗi tổ chức hoặc chính đảng ra đời đều thành lập và ấn phẩm một tờ báo? Nêu một số tờ báo được xuất bản liên quan đến các tổ chức cách mạng được thành lập trong những năm 1925 - 1930 ở Việt Nam. Tờ báo nào vẫn được duy trì đến ngày nay.

Bài làm:

Mỗi tổ chức hoặc chính đảng ra đời đều thành lập và ấn phẩm một tờ báo vì mỗi tổ chức hoặc chính đảng ra đời đều nhằm mục đích tuyên truyền, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê Nin. Và thời bấy giờ, sách báo chính là cơ quan ngôn luận duy nhất có thể tuyên truyền rộng rãi nhất đến toàn thể nhân dân.

Tờ báo ở Việt Nam ra đời giai đoạn 1925 - 1930 là: Báo Thanh niên( do Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên thành lập) và đây cũng chính là tờ báo còn tồn tại cho đến ngày nay.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9