Nhận xét sự phân bố dân cư nước ta? Nêu nguyên nhân của sự phân bố dân cư ở nước ta?

  • 1 Đánh giá

5. Tìm hiểu mật độ dân số và phân bố dân cư

  • Nhận xét sự phân bố dân cư nước ta?
  • Nêu nguyên nhân của sự phân bố dân cư ở nước ta?

Bài làm:

Nhận xét sự phân bố dân cư:

Dân cư phân bố không đều giữa vùng đồng bằng, ven biển và miền núi

  • Dân cư tập trung nhiều ở đồng bằng và ven biển
  • Dân cư thưa thớt ở miền núi và cao nguyên

Dân cư phân bố không đồng đều giữa thành thị và nông thôn

  • Thành thị có mật độ dân số cao (66,9% năm 2014)
  • Nông thôn có mật độ dân số thấp (333,1% năm 2014)

Nguyên nhân:

  • Những vùng đồng bằng, ven biển và thành thị có nhiều điều kiện sống thuận lợi hơn: đi lại dễ dàng, sản xuất phát triển, đời sống văn hóa cao….
  • Vùng núi, nông thôn còn nhiều điểm yếu kém: cơ sở hạ tầng thấp, giao thông kém, đời sống khó khăn, ít có cơ hội phát triển.....
  • 1.396 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9