Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy: Cho biết ba tổ chức cộng sản được thành lập ở Việt Nam năm 1929

 • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Cho biết ba tổ chức cộng sản được thành lập ở Việt Nam năm 1929
 • Nêu ý nghĩa và hạn chế của việc ra đời ba tổ chức cộng sản

Bài làm:

Ba tổ chức cộng sản được thành lập ở Việt Nam năm 1929 là:

 • Đông Dương Cộng sản đảng (6/1929)
 • An Nam Cộng sản đảng (8/1929)
 • Đương Dương Cộng sản liên đoàn (8/1929)

Ý nghĩa và hạn chế của việc ra đời ba tổ chức cộng sản là:

 • Ý nghĩa:
  • Đó là xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo xu hướng cách mạng vô sản.
  • Đây là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Hạn chế: Trong quá trình tuyên truyền vận động quần chúng, các tổ chức này hoạt động riêng rẽ đã tranh giành, công kích lẫn nhau, gây nên tình trạng thiếu thống nhất, đẩy phong trào cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chia rẽ.
 • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9