Đọc thông tin, hãy: Cho biết các giai cấp trong xã hội có sự phân hoá như thế nào sau chiến tranh thế giới thứ nhất

 • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu sự phân hoá trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Đọc thông tin, hãy:

 • Cho biết các giai cấp trong xã hội có sự phân hoá như thế nào sau chiến tranh thế giới thứ nhất
 • Giải thích tại sao giai cấp công nhân và giai cấp nông dân là động lực to lớn của cách mạng.

Bài làm:

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các giai cấp trong xã hội nước ta có sự phân hoá càng sâu sắc:

Giai cấpSự phân hoá
Giai cấp địa chủ phong kiến
 • Câu kết chặt chẽ với thực dân Pháp làm tay sai, áp bức bóc lột nhân dân.
 • Bộ phân địa chủ nhỏ và vừa có tinh thần yêu nước.
Giai cấp tư sản
 • Ra đời sau chiến tranh
 • Phân hóa thành 2 bộ phận: tư sản mại bản (làm tay sai cho Pháp) và tư sản dân tộc ( chống đế quốc, chống phong kiến).
Tầng lớp tiểu tư sản thành thị
 • Số lượng tăng nhanh, đời sống bấp bênh
 • Bộ phận tri thức có tinh thần hăng hái cách mạng.
Giai cấp nông dân
 • Chiếm hơn 90% dân số, bị thực dân, phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề, bị bần cùng hóa.
 • Là lực lượng hăng hái, đông đảo của cách mạng.
Giai cấp công nhân
 • Phát triển nhanh về số lượng và chất lượng
 • Bị ba tầng áp bức, có quan hệ gần gũi với người nông dân, có truyền thống yêu nước.

Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân là động lực to lớn của cách mạng vì:

 • Họ là những giai cấp bị thực dân Pháp bóc lột, đàn áp nặng nề, do đó họ sẵn sàng đứng lên để tham gia cách mạng đánh đuổi thực dân Pháp.
 • Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân có lực lượng đông đảo, ngày càng phát triển mạnh mẽ.
 • Đây là những lực lượng yêu nước, hăng hái và tiên phong trong phong trào cách mạng...
 • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9