Đọc thông tin và nêu những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

  • 1 Đánh giá

c. Chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh

Đọc thông tin và nêu những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Bài làm:

Những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai:

  • Mĩ đã đề ra “chiến lược toàn cầu nhằm chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, đẩy lùi phong trào dân tộc và thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.
  • Từ những năm 80 thế kỉ XX, Mĩ và Liên Xô chính thức tuyên bố chấm dứt "Chiến tranh lạnh" (12/1989).
  • Những năm 1991 - 2000, Mĩ tiến hành nhiều chính sách, biện pháp để xác lập trật tự thế giới “đơn cực” do Mĩ chi phối và khống chế.
  • 78 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9