Đánh giá vai trò của Nen-xơn-man Đê-la trong công cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi?

  • 1 Đánh giá

  • Đánh giá vai trò của Nen-xơn-man Đê-la trong công cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi?

Bài làm:

Vai trò của Nen-xơn-man Đê-la trong công cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi: là người đứng đầu lãnh đạo quần chúng nhân dân Nam Phi đấu tranh giành thắng lợi, xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc tồn tại hơn 3 thế kỉ ở Nam Phi.

Sau khi giành thắng lợi, năm 1994, Nen-xơn-man Đê-la đã được bầu làm tổng thống và trở thành tổng thống da đen đầu tiên ở Cộng hòa Nam Phi. Điều này cũng thể hiện được vị thể của người da đen trong đất nước Nam Phi.

  • 339 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9