KHXH 9 bài 23 - Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951) Khoa học xã hội 9 bài 23

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Khoa học xã hội 9 bài 23

KhoaHoc mời các bạn cùng tìm hiểu kiến thức và câu trả lời chi tiết cho câu hỏi phần Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951) trong chương trình học môn Khoa học xã hội lớp 9 bài 23.

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951)

Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình, hãy nêu những nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng.

Bài làm:

Nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng được thảo luận và thông qua hai báo cáo quan trọng:

  • Báo cáo chính trị do Hồ Chủ tịch trình bày nêu rõ nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam là: “Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại can thiệp Mĩ, giành thống nhất, độc lập hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế giới”.
  • Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày, nêu nhiệm vụ chống phong kiến phải được thực hiện đồng thời với nhiệm vụ chống đế quốc, nhưng làm từng bước, có kế hoạch...
  • Quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai. Tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước một Đảng riêng. Ở Việt Nam lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam.
  • Thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ mới, xuất bản báo Nhân dân làm cơ quan ngôn luận của Đảng.
  • Bầu ra Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị của Đảng do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, Trường Chinh làm Tổng Bí thư.