KHXH 9 bài 23 - Hoạt động luyện tập Khoa học xã hội 9 bài 23

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Khoa học xã hội 9 bài 23

KhoaHoc mời các bạn cùng tìm hiểu kiến thức và đáp án cho các câu hỏi thuộc phần hoạt động luyện tập trong chương trình học môn Khoa học xã hội lớp 9 bài 23.

1. Hoàn thành bảng theo yêu cầu sau (vào vở) về những biện pháp giải quyết khó khăn của nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà sau ngày 2/9/1945

Những khó khăn

Biện pháp giải quyết

Kết quả

Chính quyền non trẻ

Giặc đói

Trước mắt:

Lâu dài:

Giặc đốt

Trước mắt:

Lâu dài:

Tài chính

Trước mắt:

Lâu dài:

Giặc ngoại xâm, nội phản

Trước ngày 6/3/1946

Sau ngày 6/3/1946

Bài làm:

Những khó khăn

Biện pháp giải quyết

Kết quả

Chính quyền non trẻ

Tiến hành cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc Hội trong cả nước

Các địa phương từ tỉnh đến xã bầu cử Hội đồng nhân dân

Uỷ ban hành chính các cấp được thành lập thay cho các Ủy ban nhân dân.

Bộ máy chính quyền dân chủ bước đầu được củng cố và kiện toàn

Giặc đói

Trước mắt:

  • Tổ chức quyên góp, điều hòa thóc gạo giữa các địa phương
  • Nghiêm trị những kẻ đầu cơ tích trữ gạo
  • Thực hiện phong trào “nhường cơm sẻ áo”; lập “Hũ gạo cứu đói”…

Nạn đói được đẩy lùi

Lâu dài:

  • Thực hiện chính sách "tăng gia sản xuất"
  • Bãi bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lí
  • Tịch thu ruộng đất và chia lại ruộng đất công công bằng.

Sản xuất phát triển, nạn đói đẩy lùi, nhân dân đỡ khổ hơn trước.

Giặc đốt

Trước mắt:

Kí sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ để xoá nạn mù chữ

Trường học các cấp phổ thông và đại học sớm được khai giảng

Trên toàn quốc đã tổ chức gần 76.000 lớp học, xóa mù chữ cho hơn 2,5 triệu người.

Lâu dài: Sử dụng tiếng Việt để dạy ở các trường phổ thông và đại học

Xoá nạn mù chữ, Tiếng Việt vẫn được duy trì và phát triển làm ngôn ngữ chính của nhân dân Việt Nam.

Tài chính

Trước mắt: Phát động "tuần lễ vàng" "quỹ độc lập"

Nhân dân đã tự nguyện đóng góp 370 kg vàng, 20 triệu đồng vào “Quỹ độc lập” và 40 triệu đồng vào “Quỹ đảm phụ quốc phòng”

Lâu dài: Phát hành tiền Việt Nam. Cuối năm 1946, lưu hành tiền giấy trong cả nước.

Tài chính bước đầu được gây dựng lại.

Giặc ngoại xâm, nội phản

Trước ngày 6/3/1946: Kí hiệp ước Sơ Bộ

Pháp chấp nhận hoà hoãn tạo điều kiện cho ta có thời gian để củng cố và xây dựng lực lượng

Sau ngày 6/3/1946: Kí bản Tạm Ước

Nhựng bộ cho Pháp thêm một số quyền lợi để có thời gian xây dựng và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ.