KHXH 9 bài 23 - Tìm hiểu về tình hình Việt Nam sau cách mạng tháng Tám năm 1945 Khoa học xã hội 9 bài 23

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Khoa học xã hội 9 bài 23

KhoaHoc mời các bạn cùng tìm hiểu phần Tìm hiểu về tình hình Việt Nam sau cách mạng tháng Tám năm 1945 trong chương trình học môn Khoa học xã hội lớp 9 bài 23.

Tìm hiểu về tình hình Việt Nam sau cách mạng tháng Tám năm 1945

Đọc thông tin kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

  1. Cho biết tại sao sau Cách mạng tháng Tám, nước ta đứng trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".
  2. Vẽ sơ đồ tư duy về những thuận lợi và khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng tám

Bài làm:

1. Sở dĩ nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" bởi vì lúc này một lúc ta phải chống thù trong giặc ngoài, một lúc phải chống ba thứ giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.

Giặc đói: Nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, còn bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nạn đói đe doạ nghiêm trọng trong đời sống nhân dân. Ngân sách nhà nước trống rỗng...

Giặc dốt: Hơn 90% số dân không biết chữ, các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc, nghiện hút .... tràn lan.

Giặc ngoại xâm: Quân đội của các thế lực đế quốc và phản động quốc tế trong phe Đồng minh, dưới danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật, đã kéo vào nước ta với những âm mưu rất thâm độc :

  • Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc : 20 vạn quân Tưởng kéo theo các tổ chức phản động Việt Quốc, Việt Cách nhằm lật đổ chính quyền cách mạng.
  • Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam: hơn 1 vạn quân Anh mở đường cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai.
  • Trên đất nước ta lúc đó vẫn còn 6 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp.

2. Sơ đồ tư duy về những thuận lợi và khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng tám