Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy cho biết: Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác và mới so với các nhà yêu nước tiền bối.

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1917 - 1925

a. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1917 - 1923

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy cho biết:

  • Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác và mới so với các nhà yêu nước tiền bối.
  • Trong quá trình hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc thành lập các tờ báo, viết sách, báo nhằm mục đích gì?

Bài làm:

Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có nhiều điểm khác và mới so với các nhà yêu nước tiền bối. Cụ thể là:

Các bậc tiền bối như Phan Bội Châu chọn con đường đi sang phương Đông (Nhật Bản, Trung Quốc), đối tượng mà ông gặp gỡ là những chính khách Nhật Bản để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp, chủ trương đấu tranh bạo động. Còn Phan Châu Trinh lại chủ trương cứu nước bằng biện pháp cải cách... dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, giành độc lập dân tộc.

Trong khi đó, Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường đi sang phương Tây, nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, có khoa học-kĩ thuật và nền văn minh phát triển. Trong quá trình đó, Người bắt gặp chân lí cứu nước của chủ nghĩa Mác-Lênin và xác định con đường cứu nước theo con đường của Cách mạng tháng Mười Nga. Đây là con đường cứu nước duy nhất đúng đắn đối với dân tộc ta, cũng như đối với các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc khác, vì nó phù hợp với sự phát triển của lịch sử.

Trong quá trình hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc thành lập các tờ báo, viết sách, báo nhằm mục đích: Vạch trần tội ác của bọn thực dân, đồng thời kêu gọi, tập hợp đông đảo nhân dân lao động chống lại thực dân xâm lược.

  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9