Đọc thông tin, kết hợp với quan sát lược đồ, hãy trình bày nét nổi bật của tình hình các nước Đông Nam Á trước và sau năm 1945?

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu về các nước Đông Nam Á trước và sau năm 1945 đến nay

a. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945

Đọc thông tin, kết hợp với quan sát lược đồ, hãy trình bày nét nổi bật của tình hình các nước Đông Nam Á trước và sau năm 1945?

Bài làm:

  • Trước năm 1945: Hầu hết các nước Đông Nam Á bị biến thành thuộc địa của quân phiệt Nhật Bản.
  • Giữa năm 1945 tận dụng Nhật đầu hàng đồng minh, một số nước đã nhanh chóng nổi dậy và dành chính quyền như Việt Nam, Lào...
  • Sau 1945, các nước Đông Nam Á bị tái chiếm bởi thực dân Âu -Mĩ.
  • Từ giữa những năm 50, tình hình Đông Nam Á trở nên căng thẳng do chính sách can thiệp của Mĩ.
  • Năm 1954, Mĩ thành lập khối quân sự ASETO nhằm đẩy lùi ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội và phong trào giải phóng dân tộc.
  • 1954 - 1975, Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam sau đó mở rộng sang Lào, Campuchia.

  • 119 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9