Đọc thông tin, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy cho biết một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta?

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu những thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế

Đọc thông tin, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy cho biết một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta?

Bài làm:

Thành tựu:

  • Tăng trưởng kinh tế tương đối vững chắc.
  • Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng có lợi cho quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa.
  • Hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm: Dầu khí, điện, chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng.
  • Phát triển nền sản xuất hướng ra xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài.

Thách thức:

  • Nhiều tỉnh, huyện miền núi còn có nhiều xã nghèo
  • Nhiều tài nguyên đang bị khai thác quá mức, môi trường bị ô nhiễm
  • Vấn đề việc làm, an ninh xã hội, y tế giáo dục... chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội.
  • Thách thức lớn khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.
  • 108 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9