Nêu nội dung cơ bản của hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

 • 1 Đánh giá

IV. Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh Việt Nam

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Nêu nội dung cơ bản của hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.
 • Đánh giá tác động của việc kí Hiệp định Pa-ri năm 1973 đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta.

Bài làm:

Nội dung cơ bản của hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam:

 • Hoa Kì cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
 • Hai bên ngừng bắn ở miền Nam, Hoa kì cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống miền Bắc Việt Nam.
 • Hoa Kì cam kết rút hết quân đội của mình và quân đồng minh. Cam kết không dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.
 • Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài.
 • Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị .
 • Hai bên trao trả tù binh và dân thường bị bắt
 • Hoa Kì cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương .

Tác động của việc kí Hiệp định Pa-ri năm 1973 đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta:

 • Hiệp định Pa ri về Việt Nam là thắng lợi của sự kết hợp của đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của quân và dân hai miền Nam, Bắc. Nó đã buộc Mĩ phải công nhận các quyền dân tộc của nhân dân ta, tạo điều kiện thuận lợi để cả nước dồn sức chuẩn bị, tiến lên giải phóng toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
 • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9