Nêu các mốc chính trong quá trình phát triển từ ASEAN 5 thành ASEAN 10?

  • 1 Đánh giá

  • Nêu các mốc chính trong quá trình phát triển từ ASEAN 5 thành ASEAN 10?

Bài làm:

Các mốc chính trong quá trình phát triển từ ASEAN 5 thành ASEAN 10

  • Năm 1967 có 5 nước thành viên: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a.
  • Năm 1984: gia nhập Bru-nây
  • Năm 1995: gia nhập Việt Nam
  • Năm 1997: gia nhập Lào và Mi-an-ma
  • Năm 1999: gia nhập Cam-pu-chia

=> Như vậy từ 5 nước ban đầu, đến năm 1999 hiệp hội các nước Đông Nam Á đã có 10 thành viên.

  • 222 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9