Giải bài 24: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

 • 1 Đánh giá

Giải bài 24: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 tập 2 trang 95. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát kênh hình, kểt hợp với hiểu biết của em, hãy: Giải thích vì sao sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương, Việt Nam bị chia cắt thành hai miền. Nhiệm vụ đặt ra đối với mỗi miền lúc này là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Tình hình Việt Nam sau hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Tóm tắt tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơ -ne-vơ năm 1954 về Đông Dương
 • Giải thích vì sao hội nghị hiệp thương giữa hai miền Nam - Bắc để tổ chức tổng tuyển cử tự do thống nhất đất nước (Theo quy định của hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương) không được thực hiện.
 • Suy đoán về nhiệm vụ chiến lược đặt ra cho cách mạng hai miền Nam - Bắc sau hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Miền Nam chiến đấu chống các chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ (1954 - 1973)

1. Tìm hiểu cuộc đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới "Đồng khởi" của nhân dân miền Nam 1954 - 1960

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Nêu hình thức và nhiệm vụ đấu tranh của cách mạng miền Nam giai đoạn 1954 - 1959.
 • Cho biết ý kiến về phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm của nhân dân miền Nam trong những năm đầu sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương được kí kết
 • Phân tích nguyên nhân, điều kiện dẫn tới phong trào "Đồng khởi" (1959 - 1960) trên lược đồ.

=> Xem hướng dẫn giải

 • Trình bày diễn biến chính của phong trào "Đồng Khởi" 1959 - 1960 trên lược đồ.
 • Cho biết vì sao nói phong trào Đồng khởi (1959 - 1960) thắng lợi đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu về cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ (1961 - 1965)

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam (1961 - 1965)
 • Tóm tắt những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam trong việc làm thất bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ (1961 - 1965)

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu chiến đấu của nhân dân miền Nam chống chiến lược "Chiên tranh cục bộ" của Mĩ (1965 - 1968)

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Chỉ ra những điểm giống và khác nhau giữa hai chiến lược "Chiến tranh cục bộ" và "chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam Việt Nam?
 • Giới thiệu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam trong những năm 1965 - 1967 góp phần làm phá sản chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" và "Đông Dương hoá chiến tranh" của Mĩ (1969 - 1973)

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Lý giải vì sao bước sang năm 1969, Mĩ lại chuyển sang chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" và mở rộng thành "Đông Dương hoá chiến tranh".
 • Cho biết âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" và "Đông Dương hoá chiến tranh".
 • Tóm tắt những thắng lợi tiêu biểu về chính trị, quân sự và ngoại giao của quân dân ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia trong việc làm thất bại chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" của Mĩ.

=> Xem hướng dẫn giải

III. Miền Bắc trong kháng chiến chống Mĩ , cứu nước (1954 - 1975)

1. Tìm hiểu về miền Bắc trong những năm đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Nêu nhiệm vụ chính của miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1960.
 • Đánh giá về tác động của việc hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc (1953 - 1957)

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960)

Đọc thông tin, kết hợp quan sát, hãy:

 • Nêu hoàn cảnh diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.
 • Trình bày và nhận xét về hai nhiệm vụ chiến lược được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng xác định cho hai miền Nam - Bắc

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu về miền Bắc và những năm 1960 - 1975

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Làm sáng tỏ nhận định: Giai đoạn 1960 - 1975, miền Bắc đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) đề ra.
 • Trình bày âm mưu và hành động của đế quốc Mĩ trong hai lần gây chiến tranh phá hoại miền Bắc ở nước ta
 • Đánh giá về tác động của hai lần Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta

=> Xem hướng dẫn giải

IV. Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh Việt Nam

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Nêu nội dung cơ bản của hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.
 • Đánh giá tác động của việc kí Hiệp định Pa-ri năm 1973 đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta.

=> Xem hướng dẫn giải

V. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc (1973 - 1975)

1. Tìm hiểu cuộc đấu tranh chống Mĩ và chính quyền Sài Gòn sau hiệp định Pa-ri năm 1973, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Lý giải vì sao sau hiệp định Pa-ri năm 1973, Đảng vẫn xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, tiếp tục con đường bạo lực cách mạng.
 • Đánh giá tác động của chiến thắng Đường 14 - Phước Long (6/1/1975)

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu về chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Xác định điều kiện, thời cơ để Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam. Nêu nội dung của kế hoạch đó.
 • Tóm tắt diễn biến chính Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 trên lược đồ.
 • Phân tích ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Nêu và phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)
 • Đánh giá vai trò của Đảng trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Vì sao hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương, nước Việt Nam bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau? Từ thời điểm này, nhiệm vụ đặt ra cho cách mạng mỗi miền là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Vẽ trục thời gian (theo mẫu) và điền những thắng lợi có tính chất bước ngoặt của nhân dân hai miền Nam - Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)

=> Xem hướng dẫn giải

3. Lập bảng tóm tắt theo yêu cầu dưới đây về các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Việt Nam (1954 - 1975)

Thời gianChiến lượcÂm mưu của MĩThắng lợi có tính chất bước ngoặt của ta
1954 - 1960
1961 - 1965
1965 - 1968
1969 - 1973
1973 - 1975

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động ứng dụng

2. Theo em, đất nước Việt Nam sẽ phát triển như thế nào nếu không bị cắt, không bị chiến tranh tàn phá?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Nếu em là Tổng thống Mĩ trong thời gian từ năm 1954 đến năm 1975, em có tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước có góp phần làm "xói mòn" trật tự hai cực I-an-ta không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 205 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9