Giải thích vì sao sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương, Việt Nam bị chia cắt thành hai miền. Nhiệm vụ đặt ra đối với mỗi miền lúc này là gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Quan sát kênh hình, kểt hợp với hiểu biết của em, hãy: Giải thích vì sao sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương, Việt Nam bị chia cắt thành hai miền. Nhiệm vụ đặt ra đối với mỗi miền lúc này là gì?

Bài làm:

Sau hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương, Pháp thực hiện nội dung hiệp định, rút quân về nước. Song lúc đó, ở miền Nam, Mỹ thay Pháp, đưa tay sai Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền ở miền Nam, âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dương và Đông Nam Á.

=> Như vậy, nước ta lúc này bị chia cắt thành hai miền Nam và Bắc.

Nhiệm vụ đặt ra cho hai miền lúc này là:

  • Miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội;
  • Miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và chính quyền Sài Gòn.
  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9