Nêu hoàn cảnh diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng. Trình bày và nhận xét về hai nhiệm vụ chiến lược được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng xác định cho hai miền Nam - Bắc

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960)

Đọc thông tin, kết hợp quan sát, hãy:

  • Nêu hoàn cảnh diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.
  • Trình bày và nhận xét về hai nhiệm vụ chiến lược được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng xác định cho hai miền Nam - Bắc

Bài làm:

Hoàn cảnh diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng:

  • Miền Bắc giành được thắng lợi to lớn trong thực hiện nhiệm vụ cải cách, phát triển kinh tế - xã hội.
  • Miền Nam cuộc cách mạng dân tộc nhân dân phát triển nhảy vọt với phong trào "Đồng Khởi"

=> Tháng 9/1960, Đảng lao động Việt Nam họp Đại hổi đại biểu toàn quốc lần thứ III tại thủ đô Hà Nội.

Hai nhiệm vụ chiến lược được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng xác định cho hai miền Nam - Bắc:

  • Miền Bắc: Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa
  • Miền Nam: đẩy manhj cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiền hoà bình thống nhất nước nhà.

=> Như vậy, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, hai miền Nam - Bắc mang trên mình những sứ mệnh riêng. Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển cách mạng cả nước. Còn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9