Nêu nhiệm vụ chính của miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1960. Đánh giá về tác động của việc hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc (1953 - 1957)

  • 1 Đánh giá

III. Miền Bắc trong kháng chiến chống Mĩ , cứu nước (1954 - 1975)

1. Tìm hiểu về miền Bắc trong những năm đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

  • Nêu nhiệm vụ chính của miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1960.
  • Đánh giá về tác động của việc hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc (1953 - 1957)

Bài làm:

Nhiệm vụ chính của miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1960 là: nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, sau đó tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho miền Nam.

Đánh giá về tác động của việc hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc (1953 - 1957): Sau 5 lần thực hiện cải cách ruộng đất, miền Bắc đã có khoảng 81 vạn hecta ruộng đất, có 10 vạn trâu bò, 1,8 triệu nông cụ lấy từ giau cấp địa chủ. Bộ mặt nông thôn ở miền Bắc đã thay đổi cơ bản, giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ. Giai cấp nông thôn được giải phóng, trở thành người chủ ở nông thôn, khối công nông liên minh được củng cố. Thắng lợi cách mạng ruộng đất đã góp phân tích cực thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

  • 117 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9