Cho biết những thành tựu tiêu biểu nhà nhân dân ta đạt được trong việc thực hiện ba kế hoạch nhà nước 5 năm (1986 - 1990, 1991 - 1995, 1996 - 2000)

 • 1 Đánh giá

4. Tìm hiểu Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000)

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

 • Cho biết những thành tựu tiêu biểu mà nhân dân ta đạt được trong việc thực hiện ba kế hoạch nhà nước 5 năm (1986 - 1990, 1991 - 1995, 1996 - 2000)
 • Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hoá sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000)

Bài làm:

Những thành tựu tiêu biểu mà nhân dân ta đạt được:

Kế hoạch 5 năm (1986- 1990)

 • Lương thực – thực phẩm: Đến năm 1990 đã đáp ứng được nhu cầu trong nước có dự trữ và xuất khẩu…
 • Hàng hóa trên thị trường dồi dào, đa dạng lưu thông tương đối thuận lợi, phần bao cấp của nhà nước giảm đáng kể.
 • Kinh tế đối ngoại phát triển nhanh, hàng xuất khẩu tăng gấp 3 lần.

Kế hoạch 5 năm (1991 – 1995)

 • Tình trạng đình đốn trong sản xuất, rối ren trong lưu thông được khắc phục

 • Kinh tế tăng trưởng nhanh, tăng trung bình hằng năm là 8,2%, lạm phát đẩy lùi
 • Kinh tế đối ngoại phát triển, thị trường xuất nhập khẩu mở rộng, vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh.
 • Hoạt động khoa học công nghệ dần thích nghi với cơ chế thị trường

Kế hoạch 5 năm (1996-2000)

 • Nền kinh tế giữ được nhịp độ tăng trưởng khá.

 • Kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển, xuất khẩu tăng bình quân hằng năm 21%.
 • Khoa học công nghệ có bước chuyển biến tích cực
 • Giáo dục phát triển, tình hình xã hội ổn định, quốc phòng và an ninh được tăng cường.
 • Quan hệ đối ngoại không ngừng mở rộng

Những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hoá sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000):

 • Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp.
 • Một số vấn đề văn hoá, xã hội còn bức xúc và gay gắt, chậm được giải quyết.
 • Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên rất nghiêm trọng.
 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9