Đọc thông tin, quan sát kênh hình, hãy cho biết: Mặt trận Việt Minh ra đời trong hoàn cảnh lịch sử nào?

  • 1 Đánh giá

5. Tìm hiểu cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

a. Mặt trận Việt Minh ra đời (19/5/1941)

Đọc thông tin, quan sát kênh hình, hãy cho biết:

  • Mặt trận Việt Minh ra đời trong hoàn cảnh lịch sử nào?
  • Vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với cách mạng tháng Tám năm 1945?

Bài làm:

Mặt trận Việt Minh ra đời trong hoàn cảnh:

Tháng 6- 1941, phát xít Đức tấn công Liên Xô, trên thế giới hình thành hai trận tuyến: Một bên là các lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu và một bên là khối phát xít Đức, I-ta -li -a, Nhật. Ngay từ đầu, cuộc chiến của nhân dân ta đã là một bộ phận trong cuộc đấu tranh của các lực lượng dân chủ.

Nhận thấy, trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến có lợi cho cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã thể hiện sự nhạy bén chính trị quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1945) nhằm tập hợp mọi lực lượng yêu nước phất cao ngọn cờ độc lập dân tộc.

Vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với cách mạng tháng Tám năm 1945:

  • Xây dựng lực lượng chính trị: vận động đông đảo mọi tầng lớp nhân dân vào mặt trận cứu quốc
  • Xây dựng lực lượng vũ trang: thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và sau hợp nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân, thành lập các trung đội cứu quốc quân.
  • Xây dựng căn cứ địa cách mạng. Căn cứ địa cách mạng Việt Bắc ra đời là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới.
  • Chuẩn bị để tiến tới Tổng khởi nghĩa: phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.

=> Như vậy, cho đến đầu năm 1945, sự chuẩn bị của mặt trận Việt Minh cho cuộc tổng khởi nghĩa cơ bản đã hoàn thành. Một bầu không khí tiền khởi nghĩa đã sục sôi trong cả nước.

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9