Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh nào, do ai sáng lập? Sự kiện Đảng ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với CM Việt Nam lúc bấy giờ

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

a. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đọc thông tin, hãy cho biết:

 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh nào, do ai sáng lập?
 • Sự kiện Đảng ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với CM Việt Nam lúc bấy giờ

Bài làm:

 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh: Ba tổ chức cộng sản ra đời nhưng lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau. Tình hình đó nếu kéo dài sẽ có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn. Yêu cầu cấp thiết của Cách mạng Việt Nam lúc này là phải thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất.

=> Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời do Nguyễn Ái Quốc sáng lập.

 • Đảng ra đời có ý nghĩa quan trọng đối với CM Việt Nam lúc bấy giờ, cụ thể là:
  • Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp
  • Là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
  • Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử CMVN, khẳng định công nhân đủ sức lãnh đạo CM, chấm dứt khủng hoảng về lãnh đạo CM.
  • Là sự chuẩn bị tất yếu, quyết định những bước phát triển nhảy vọt của CM sau này.
 • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9