Giá trị nội dung và nghệ thuật vở kịch Bắc Sơn

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật vở kịch Bắc Sơn

Bài làm:

Nội dung: thể hiện diễn biến nội tâm của nhân vật Thơm - một cô gái có chồng theo giặc, từ chỗ thờ ơ với cách mạng, sợ liên lụy đến chỗ đứng hẳn về phía cách mạng. Qua đó, tác giả khẳng định sức thuyết phục của chính nghĩa cách mạng.

Nghệ thuật:

  • Thành công trong vở kịch là: tạo dựng tình huống để bộc lộ xung đột, tổ chức đối thoại và thể hiện tâm lí, tính cách nhân vật.
  • Cách tạo dựng tình huống, sử dụng ngôn ngữ đối thoại, nghệ thuật biểu hiện tâm lí và tính cách nhân vật.
  • Thành công trong tạo dựng tình huống để bộc lộ xung đột.
  • Ngôn ngữ đối thoại để thể hiện tâm lí, tính cách nhân vật.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021