Giải bài 24 sinh 12: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

  • 1 Đánh giá

Theo học thuyết tiến hóa hiện đại: Các sinh vật trong thế giới đều xuất phát từ một tổ tiên chung, trải qua quá trình tiến hóa và thích nghi để tồn tại, phát triển khi môi trường thay đổi. Vậy dựa vào đâu để có khẳng định đó? Bài 24 với nội dung: bằng chứng và cơ chế tiến hóa. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Bằng chứng giải phẫu so sánh

  • Sự tương đồng về một số đặc điểm giải phẫu giữa các loài là bằng chứng cho thấy chúng được tiến hóa từ một loài tổ tiên
  • Cơ quan tương đồng là cơ quan ở các loài khác nhau bắt nguồn từ cùng một cơ quan ở 1 loài tổ tiên

II. Bằng chứng phôi sinh học

  • Sự tương quan về quá trình phát triển phôi ở một số loài động vật có xương sống cũng gián tiếp chứng minh các loài này có chung một tổ tiên

III. Bằng chứng địa lí sinh vật học

  • Nhiều loài phân bố ở các địa lí khác nhau nhưng lại giống nhau về một số đặc điểm đã được chứng minh là chúng bắt nguồn từ 1 tổ tiên
  • Các đặc điểm giống nhau giữa các loài do chúng cùng tổ tiên hơn do tác động của môi trường

IV. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

  • Khi phân tích sự tương đồng về sinh học tế bào, đặc biệt là sinh học phân tử là bằng chứng khẳng định chắc chắn nhất về quan hệ nguồn gốc và tổ tiên chung của các loài

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 107 - sgk Sinh học 12

Tại sao để xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài về các đặc điểm hình thái thì người ta lại hay sử dụng các cơ quan thoái hoá?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 107 - sgk Sinh học 12

Hãy tìm một số bằng chứng ở mức độ sinh học phân tử đế chứng minh mọi sinh vật trên Trái Đất đều có chung một nguồn gốc.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 107 - sgk Sinh học 12

Hai loài sinh vật sống ở các khu vực địa lí khác xa nhau (2 châu lục khác nhau) có nhiều đặc điểm giống nhau. Cách giải thích nào dưới đây về sự giống nhau giữa hai lời là hợp lí hơn cả?

a. Hai châu lục này trong quá khứ đã có lúc gắn liền với nhau.

b. Điều kiện môi trường ở hai khu vực giống nhau nên phát sinh đột biến giống nhau.

c. Điều kiện môi trường ở hai khu vực giống nhau nên CLTN chọn lọc các đặc điểm thích nghi giống nhau.

d. Cả b và c.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 107 - sgk Sinh học 12

Tại sao những cơ quan thoái hoá không còn giữ chức năng gì lại vẫn được di truyền từ đời này sang đời khác mà không bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 12 bài 24: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa


  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021