Giải bài 3 trang 23 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 23 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào đường đồng mức ở hình 2, hãy cho biết: Sườn núi phía đông và sườn núi phía tây, sườn nào dốc hơn, sườn nào thoải hơn. Vì sao em biết?

Bài làm:

Quan sát đường đồng mức ở hai sườn phía đông và phía tây của hình 2 ta thấy:

Sườn núi phía Tây dốc hơn sườn núi phía Đông và ngược lại sườn núi phía Đông thoải hơn sườn núi phía Tây vì khoảng cách các đường đồng mức ở sườn phíaTây nằm gần hơn sườn phía Đông.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021