Giải bài 4 trang 38 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 38 - sách TBĐ địa lí 6

Chọn đáp án em cho là đúng

Các nhân tố hình thành đất gồm:

A. Đá mẹ B. Thời gian hình thành đất

C. Sinh vật D. Khí hậu

E. Tất cả các nhân tố trên

Bài làm:

Các nhân tố hình thành đất gồm: E. Tất cả các nhân tố trên (đá mẹ, thời gian hình thành đất, sinh vật, khí hậu)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021