Giải bài 3 trang 33 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 33 - sách TBĐ địa lí 6

Quan sát biểu đồ về lượng nước của sông Hồng (tại trạm Sơn Tây ở hình 3) qua các tháng trong năm, em hãy:

  • Tô màu khác nhau vào các ô trống để phân biệt các tháng mùa lũ và các tháng mùa cạn.
  • Điền các từ vào chỗ chấm (...):

Mùa lũ ở sông Hồng kéo dài............... tháng, bắt đầu từ tháng............ đến tháng................ Mùa cạn kéo dài ............tháng, từ tháng ............... đến tháng ........... năm sau.

Bài làm:

Điền các từ vào chỗ chấm:

Mùa lũ ở sông Hồng kéo dài 5 tháng, bắt đầu từ tháng VI đến tháng X. Mùa cạn kéo dài 7 tháng, từ tháng XI đến tháng IV năm sau.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021