Giải bài 1 trang 23 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 23 - sách TBĐ địa lí 6

Em hãy cho biết:

  • Sự chênh lệch về độ cao của các đường đồng mức trên bản đồ địa hình 1 là bao nhiêu?
  • Dựa vào tỉ lệ bản đồ để tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh X1 đến X2: Khoảng cách trên bản đồ............cm. Khoảng cách thực tế là......................

Bài làm:

Sự chênh lệch về độ cao của các đường đồng mức trên bản đồ địa hình 1 là 40m.

Dựa vào tỉ lệ bản đồ để tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh X1 đến X2: Khoảng cách trên bản đồ 9.7cm. Khoảng cách thực tế là 970m.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021