Giải bài 3 trang 62 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 62 - sách TBĐ địa lí 10

Em hãy quan sát lược đồ trên và phân tích đặc điểm bình quân số máy điện thoại trên 1000 dân của các nước trên thế giới:

a, Những nước và khu vực có số máy điện thoại/1000 dân cao nhất (>500)......................................

b, Những nước và khu vực có số máy điện thoại/1000 dân cao (300 - 500)......................................

c, Những nước và khu vực có số máy điện thoại/1000 dân trung bình (100-300).............................

d, Những nước và khu vực có số máy điện thoại/1000 dân thấp (<100)...........................................

Bài làm:

a, Những nước và khu vực có số máy điện thoại/1000 dân cao nhất (>500): Cannađa, Hoa Kì, Bắc và Tây Âu, Ôxtrâylia

b, Những nước và khu vực có số máy điện thoại/1000 dân cao (300 - 500): Braxin, Achantina, Vênêxuêla, Nam Phi,...

c, Những nước và khu vực có số máy điện thoại/1000 dân trung bình (100-300): Đông Âu, Trung và Đông Á, Bắc Á, Libi, Ai Cập, Namibia,...

d, Những nước và khu vực có số máy điện thoại/1000 dân thấp (<100): Châu Phi, Đông Nam Á, Ấn Độ,...

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021