Giải bài 3 trang 65 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 65 - sách TBĐ địa lí 10

Phân biệt cán cân xuất nhập khẩu và cơ cấu xuất nhập khẩu?

Bài làm:

Cán cân xuất nhập khẩu.

  • Là quan hệ so sánh giữa giá trị hàng xuất khẩu (kim ngạch xuất khẩu) với giá trị hàng nhập khẩu (kim ngạch nhập khẩu).
  • Khi xuất khẩu > Nhập khẩu=> Xuất siêu.
  • Xuất khẩu < Nhập khẩu=> Nhập siêu.

Cơ cấu hàng xuất – nhập khẩu.

  • Phản ánh trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia, một lãnh thổ:
  • Các nước phát triển: xuất sản phẩm công nghiệp chế biến, nhập nguyên liệu, năng lượng.
  • Các nước đang phát triển: xuất nông sản, khoáng sản, hàng tiêu dùng, nhập nguyên liệu,máy móc.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021