Giải bài 3 trang 68 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 68 - sách TBĐ địa lí 10

Trình bày vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người?

Bài làm:

Vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người:

Môi trường tự nhiên có vai trò rất quan trọng với xã hội loài người nhưng không có vai trò quyết định đến sự phát triển xã hội loài người (vai trò quyết định sự phát triển xã hội là phương thức sản xuất bao gồm sức sản xuất và quan hệ sản xuất).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021