Giải bài 4 trang 6 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 6 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào tỉ lệ của bản đồ trên, hãy đo và tính khoảng cách của các điểm:

  • Từ A đến B là ....................mét
  • Từ A đến C là.....................mét
  • Từ E đến D là ....................mét
  • Từ G đến H là.....................mét

Bài làm:

  • Từ A đến B là 670 mét
  • Từ A đến C là 900 mét
  • Từ E đến D là 520 mét
  • Từ G đến H là 320 mét

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021