Giải bài 2 trang 32 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 32 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào: Các cực, vòng cực, chí tuyến. Hãy trình bày tên từng đới khí hậu từ Bắc cực đến Nam cực và nói rõ giới hạn của từng đới.

Bài làm:

Từ Bắc cực đến Nam cực có các đới khí hậu lần lượt là:

  • Hàn đới có giới hạn từ cực Bắc đến vòng cực Bắc.
  • Ôn đới có giới hạn từ vòng cực Bắc đến chí tuyến Bắc.
  • Nhiệt đới có giới hạn từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.
  • Ôn đới có giới hạn từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.
  • Hàn đới có giới hạn từ vòng cực Nam đến cực Nam.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021