Giải bài 5 trang 25 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 25 - sách TBĐ địa lí 6

Sắp xếp các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho đúng:

Khối khí (A)Tính chất (B)Chọn A và B cho thích hợp

1. Khối khí nóng

2. Khối khí lạnh

3. Khối khí đại dương

4. Khối khí lục địa

a. Hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô

b. Hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn

c. Hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp

d. Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao

Bài làm:

Khối khí (A)Tính chất (A)Chọn A và B cho thích hợp

1. Khối khí nóng

2. Khối khí lạnh

3. Khối khí đại dương

4. Khối khí lục địa

a. Hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô

b. Hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn

c. Hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp

d. Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao

1 - d

2 - c

3 - b

4 - a

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021