Giải bài Chính tả: Bài hát trồng cây Tiếng Việt 3 trang 112

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài chính tả: Bài hát trồng cây trang 112 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 112 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nhớ - viết:

Bài hát trồng cây (từ đầu đến Mau lớn lên từng ngày)

Câu 2: Trang 112 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Điền vào chỗ trống:

a) Rong, dong hay giong?

…ruổi,, …chơi, thong…, trống…. cờ mở, gánh hàng….

b) Rủ hay?

Cười … rượi, nói chuyện … rỉ, ….nhau đi chơi, lá… xuống mặt hồ

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Rong, dong hay giong?

Rong ruổi, rong chơi, thong dong, trống giong cờ mở, gánh hàng rong

b) Rủ hay?

Cười rượi, nói chuyện rủ rỉ, rủ nhau đi chơi, lá rủ xuống mặt hồ

Câu 3: Trang 112 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Chọn 2 từ ngữ mới được hoàn chỉnh ở bài tập 2, đặt câu với mỗi từ ngữ đó.

=> Hướng dẫn làm bài:

Ngày ngày, bà cụ gánh theo gánh hàng rong đi khắp các con phố nhỏ.

Lá rủ xuống mặt hồ nhìn rất nên thơ.


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021